De molen

De Hoop / Molen Roosenboom (molenromp) te Renkum

Fotograaf: Harm Rona

Nummer: 1369
Naam: De Hoop / Molen Gebr. Roosenboom (molenromp)
Adres: Molenweg 53
Postcode, plaats: 6871 CV Renkum
Gemeente: Renkum
Provincie: Gelderland
Type: ronde stenen stellingmolen
Functie: v/h korenmolen
Bouwjaar: 1858
Eigenaar: W. Roosenboom


Geschiedenis

Voor het malen van het graan was men in Renkum eeuwenlang aangewezen op een watermolen, de Hartense Molen. Kort na 1853 moet deze wijken voor de uitbreiding van de papiermakerij van Sanders, waarna in 1856 een nieuwe waterkorenmolen op dezelfde beek, meer naar en het noorden en meer van het dorp vandaan wordt gebouwd. Deze nieuwe molen verdween op zijn beurt in 1895.
Wellicht dankzij de verplaatsing van de molen greep de uit Doorwerth afkomstige molenaar Hendrik Hulshuizen de gelegenheid om meer aan de noordkant van het dorp, meer in de bewoonde wereld, en op het hoogste punt van het dorp een stenen beltmolen te bouwen. Door zijn hoge ligging was hij beeldbepalend voor het dorp, zeker vanaf de Rijnkant. De molen deelt zijn naam met veel soortgenoten: De Hoop.
Op 2 oktober 1910 hing het voortbestaan van deze molen aan een zijden draadje. Bij een windhoos ging de molen aan de haal en het hele kruis, inclusief de (nog houten) as en het bovenwiel, die uit de molen werden geslingerd. Persoonlijke ongelukken waren gelukkig niet te betreuren. Op diezelfde dag verongelukte op dezelfde manier de Oude Molen te Wijchen. Daar vielen toen twee doden.
``Beide molens werden hersteld. Kort nadien werd er weer een aanslag gepleegd op het bestaan van de Renkumse molen. Het dorp breidde zich steeds sterker uit en dat zorgde voor windbelemmering. Het malen met de wind werd steeds moeilijker. Het zal er ook wel toe bijgedragen hebben dat in 1919 bij de molen een petroleummotor als krachtbron werd geïnstalleerd. Voor veel molens kwam in zulke gevallen het einde, maar voor de Renkumse niet. Zijn molenaars hielden de wind in ere.
In 1924 werd de molen met vier meter verhoogd en raakte beltmolen af door het maken van een nu onmisbaar geworden stelling. Zo bleef De Hoop als baliemolen van de wind leven.
``In 1944 kwam zijn voortbestaan voor de derde maal op het spel te staan door de oorlog. In september 1944 fungeerde de Renkumse molen als oriëntatiepunt voor piloten in verband met de luchtlandingen voor de operatie Market Garden (Slag om Arnhem). Bij de daaropvolgende oorlogshandelingen wordt de molen zwaar beschadigd. In de moeilijke tijd na de bevrijding was aan compleet herstel nauwelijks te denken en zo werd de molen vervolgens onttakeld tot een kale romp en ingericht als silo. De molenaarsfamilie Roosenboom blijft er tot op de dag van vandaag haar bedrijf uitoefenen.
Toen bleek dat er voor onttakelde molens een weg terug naar echte molen was rijpte ook in Renkum het plan om De Hoop weer te herstellen als windmolen. Zo werd er een werkgroep gevormd die de mogelijkheid hiertoe ging onderzoeken. Al in 1988 had de provincie Gelderland de molenromp beschermd, terwijl de gemeente Renkum dat op haar beurt in 1991 deed. In januari 1992 wordt plaatsing op de rijksmonumentenlijst gevraagd door de werkgroep, welk verzoek ondersteund wordt door de Stichting Vrienden van de Gelderse Molen. Dan volgt in maart 1993, zoals hierboven reeds gemeld, de afwijzing. Die afwijzing is in feite alleen gebaseerd op het ontbreken van de cultuurhistorische waarde door ‘het teloor gaan van vrijwel het gehele binnenwerk, de berg, de omloop, kap en wieken.’ Daarmee bloeden ook de herstelplannen (vooralsnog) dood. In 2000 vraagt moleneigenaar W. Roosenboom een sloopvergunning aan vanwege de slechte staat van de molenromp en vooral het dak erop. Deze aanvraag brengt opnieuw de discussie over behoud en restauratie op gang en leidt ertoe dat nieuwe restauratieplannen worden ontwikkeld.
De in 1949 verkochte ijzeren as was 4,30 m lang.

Gegevens: Vereniging De Hollandsche Molen
www.molens.nl


Ansichtkaart, de molen nog als beltmolen voor de verhoging

Uit "De Gelderlander", 16 juli 2003.
*De sloop van een watermolen in het buurtschap Harten, vormde halverwege de negentiende eeuw de aanleiding voor de bouw van een korenmolen aan de Molenweg. De watermolen werd gesloopt om een papiermolen bij die plek te kunnen uitbreiden. In Renkum was namelijk meer behoefte aan maalcapaciteit om de talloze bakkers van voldoende meel te kunnen voorzien. Van de korenmolen aan de Molenweg resteert tegenwoordig weinig meer dan een vervallen molenromp, zonder kap of wieken. Maar de romp staat volop in de belangstelling, sinds er goede kansen lijken te zijn voor de restauratie. Zowel de gemeente als instellingen als de vereniging De Hollandsche Molen zetten zich in om oude tijden te doen herleven. Staat de oude romp tegenwoordig alleen op de gemeentelijke monumentenlijst, over een jaartje kan deze de beschermde status van rijksmonument genieten. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg vindt de molenromp interessant genoeg om een procedure tot aanwijzing tot rijksmonument op te hebben gestart. Hierna wordt gehoopt op de noodzakelijke subsidies. De geraamde kosten zijn voorlopig 635.000 euro. Het is de Doorwerthse molenaar Hendrik Hulshuizen die in 1858 opdracht geeft voor de bouw van de korenmolen. Tientallen jaren maalt hij er, tot hij de molen eind negentiende eeuw verhuurt aan de Renkumse Reijer Roosenboom die de molen, die De Hoop genoemd werd, drie jaar nadien overneemt. Op 2 oktober 1910 raakt de molen zwaar beschadigd als bij een windhoos het wielenkruis met de houten bovenas uit de molen wordt geslingerd. Toch blijft hij in gebruik, na de nodige herstelwerkzaamheden. Nadat de molen in 1924 nog is verhoogd (er werd teveel wind weggevangen door de oprukkende bebouwing) wordt hij in 1942 uiteindelijk buiten bedrijf gesteld, waarschijnlijk vanwege technische problemen. Tijdens de Slag om Arnhem raakt het gebouw opnieuw ernstig beschadigd als de Engelsen de molen vanuit de Betuwe onder vuur nemen. De Duitsers hadden er een waarnemingspost ingericht. Alleen al de kap krijgt vijftien voltreffers te verduren. Na de oorlogsjaren werd het herstel al op 56.000 gulden geschat, wat de eigenaar onmogelijk kon betalen. Hierna kreeg de romp een noodafdekking en sindsdien is deze in gebruik als opslagruimte en nog altijd in bezit van de familie Roosenboom. De huidige eigenaar W. Roosenboom, die er een dierenspeciaalzaak en meelhandel runt, vroeg vorig jaar nog een sloopvergunning aan voor de molenromp. "Dat heeft de hele boel in gang gezet", legt hij uit. "Ik heb een bedrijf en zit met een gemeentelijk monument waar niets aan gebeurde. Dan heb je het gevoel dat je er alleen voor staat. De sloopvergunning is ook nog bijna door de gemeente verleend, maar toen heeft de provincie ingegrepen." Roosenboom is toch blij met de steun voor de opknap van de molenromp. "Het is nu een heel ander verhaal. Uit alle gesprekken is mij nu wel duidelijk geworden dat mijn bedrijf hier niet onder hoeft te lijden, want dat staat voorop. En de juiste mensen zijn bezig met de mogelijkheden de molen op te knappen. Deze oplossing is mij veel liever."

Geschiedenis
De forse stellingkorenmolen van de gebroeders Roosenboom werd in 1858 gebouwd als beltmolen. Op 2 oktober 1910 richtte een zware storm ernstige schade aan de molen aan. Het wiekenkruis, compleet met de toen nog houten as en bovenwiel lag naast de molen als een hoop schroot. In 1919 werd er een petroleummotor aangeschaft, de windvang van de molen was toen al verslechterd door de oprukkende bebouwing. Bij het herstel in 1924 werd de molenromp 4m verhoogd, een stelling aangebracht en vervolgens de molenbelt afgegraven. In september van het jaar 1944 werd de molen als oriëntatiepunt voor de piloten in verband met de luchtlandingen voor de operatie Market Garden (Slag om Arnhem) door oorlogshandelingen vernield. In 1945 is de molen toen onttakeld tot kale romp. De in 1949 verkochte ijzeren as was 4,30m lang en had asgaten van 30x36cm.http://www.molendatabase.org


Artikel 15 juli 2003:

"Herstel van Renkumse molen zit er toch in"

De slag om het behoud van de Renkumse molen begint op gang te komen. De molen is maalvaardig te maken en wordt mogelijk rijksmonument.
Met beide ontwikkelingen is het behoud van de Renkumse molen weer dichterbij gekomen. De molen stond al op de gemeentelijke monumentenlijst, maar dreigde daarvan te moeten worden geschrapt, vanwege de slechte staat.
Daarop is de vereniging Hollandse Molen een onderzoek begonnen naar de kansen om de in de oorlog door vijftien voltreffers geraakte molen te behouden. De conclusie van het onderzoek luidt dat de molen weer hersteld kan worden. Geraamde kosten zijn voorlopig 635.000 euro. Renkum en eigenaar W. Roosenboom willen er werk van maken om het zover te krijgen.Artikel uit de Veluwepost van 7 maart 2008:


Molen wacht op restauratie
Stichting wacht met spanning op antwoord om Renkumse windkorenmolen te kunnen restaureren

RENKUM - Het zijn spannende dagen voor de Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen i.o'. Vorig jaar werd een aanvraag ingediend om de windkorenmolen aan de Molenweg gerestaureerd te krijgen. Binnen enkele maanden verwacht de stichting uitsluitsel. Over de uit 1858 daterende molen is de laatste jaren veel te doen geweest. Het werd een gemeentelijk monument met de intentie om het op te knappen. Dat is er nooit van gekomen. Over de historie en de laatste ontwikkelingen schrijft stichtingslid Huib Loeb in het deze week verschenen blad Schoutambt en Heerlijkheid van de heemkundige vereniging Renkum. Daaruit onder meer onderstaand verhaal.

Aan de Molenweg in Renkurn is de molen sinds de jaren 1944/1945 incompleet; kap en wieken zijn toen als gevolg van oorlogsschade verwijderd. Kort na de oorlog waren er wel herstelplannen, maar het mocht niet lukken om daarvoor voldoende financiën bij elkaar te krijgen. Sindsdien staat er slechts een hoge stenen romp, waarin nog jarenlang een mechanisch maalbedrijf was gevestigd. In de loop van de tijd is ook dit maalbedrijf verdwenen. Niettemin is deze in het dorpsbeeld zo dominante stenen reus toch in de aandacht gebleven.

Beschermd monument
In 1989 werd de molen door GS van Gelderland tot provinciaal monument verklaard, waarna in 1991 nog plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst volgde.
Dit naar aanleiding van de activiteiten van een enkele jaren daarvoor opgerichte werkgroep "De Renkumse Korenmolen". Begin 1991 verzocht de werkgroep de Minister van W.V.C. om de molen ook aan te wijzen als beschermd monument in de zin van de Monumentenwet.
De gemeenteraad van Renkurn sprak zich hier in zijn vergadering van 1 juli 1992 positief over uit, hetgeen de Minister er helaas niet van weerhield om het verzoek af te wijzen.
Daarna werd het met betrekking tot de molen min of meer stil tot enkele jaren geleden een aantal partijen weer eens met elkaar "om de tafel" ging zitten. Dit resulteerde in een door de vereniging "De Hollandsche Molen" uitgebracht rapport "Van molenromp tot werkende korenmolen. Haalbaarheidsonderzoek naar het completeren van de molenromp aan de Molenweg te Renkum". Daarnaast bleek de Rijksdienst voor de Monumentenzorg bereid om vanuit haar deskundigheid een bestek voor een restauratieplan te maken voor een algeheel herstel. Tot ieders vreugde werd de molen vervolgens alsnog tot rijksmonument aangewezen.

Groot belang
Dat was van groot belang om dat deze status het mogelijk maakt om voor de restauratie een beroep te doen op subsidie regelingen. Het gemeentebestuur, daartoe bevoegd, gaf eind 2005 ook nog eens de vergunning af om de molen volgens het genoemde bestek geheel maalvaardig te restaureren. De verwachting, dat maalvaardig herstel van de molen ooit nog eens zou plaatsvinden, was eveneens af te lezen in het voorontwerp-bestemmingsplan Renkum-Centrum (1989).
Nadat de vergunning verleend was, werd het echter weer "windstil". Eind vorig jaar bleek er een tijdelijke subsidieregeling voor monumentenrestauratie te zijn. De sluitingsdatum voor een aanvraag van deze regeling was 1 december 2007. Op tijd werd de aanvraag in orde gemaakt en bij de rijksoverheid ingediend. Het zal echter wel enkele maanden duren tot er uitsluitsel komt. In die tussentijd blijft het herstel van de molen in onze aandacht, een en ander uiteraard in goed overleg met de eigenaar, de heer W. Roosenboom. In dat verband kan nog als een gedenkwaardig feit worden vermeld dat de molen vorig jaar precies een eeuw in bezit was van de familie Roosenboom. En dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat de molen gebouwd werd.

Vragen
De stichting wil meer weten over het verleden van de molen. Zo gaat de belangstelling ook uit naar oude foto's, prentbriefkaarten, enz. Oude afbeeldingen kunnen straks helpen bij een historisch en technisch zo verantwoord mogelijke restauratie van de molen. "Het zou helemaal mooi zijn als het bouwplan (bestek) van 1858 nog een keer boven water zou komen. Wie weet ligt dat nog ergens op een zolder. En anders zijn er wellicht mensen die het Oude Renkum zo na aan het hart hebben liggen dat zij willen meehelpen bij het zoeken," meent Loeb. Reacties naar Stichting De Renkumse Windkorenmolen i.o. Kerkstraat 40, 6871 BL Renkum, telefoon 0317-314666; renkumsemolen@gmail.com


Verzoek per E-mail van Piet Burgsteyn Czn., voorzitter Stichting Oud Renkum.

L.S.

Ik neem aan dat u op de hoogte bent van de stichting die een restauratie van de
molen "de Hoop" voor ogen heeft. Hierover heeft onlangs een artikel in de
Veluwepost gestaan. Door deze stichting ben ik gevraagd een boekje te schrijven
over de historie van de Molen. Dit willen we koppelen aan het feit dat de molen
dit jaar 150 jaar bestaat. Ik probeer daartoe gegevens en foto's boven water te
krijgen die gebruikt kunnen worden voor dit boekje.

Bij een speurtocht over internet kwam ik de website tegen van de buurtvereniging
Molenweg. Derhalve zou ik ook graag bij u de vraag neerleggen of mensen van de
buurtvereniging bij toeval leuke verhalen weten omtrent de molen, dan wel in
het bezit zijn van oude foto's van de Molen. Mij zijn slechts een beperkt
aantal foto's bekend van de molen, maar het kan toch niet zo zijn dat een molen
150 jaar bestaat en dat niemand foto's ervan gemaakt heeft. Ik houd me dus graag
aanbevolen voor elk stukje informatie.

Bij voorbaat dank,
Piet Burgsteyn Czn.,
voorzitter Stichting Oud Renkum.
www.oudrenkum.nl.


Artikel uit De Gelderlander zaterdag 22 maart 2008:


Artikel uit De Gelderlander zaterdag 28 maart 2008

Stichting wil molen in oude luister herstellen

door Saskia van Heijster. vrijdag 28 maart 2008 | 03:03 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 28 maart 2008 | 08:44

Jos Smit, Tineke Jans en Huib Loeb van de stichting Renkumse Windmolen, bij de molen aan de Kerkstraat. foto Laura Heusinkveld/De Gelderlander

Jos Smit, Tineke Jans en Huib Loeb van de stichting Renkumse Windmolen, bij de molen aan de Kerkstraat. foto Laura Heusinkveld/De Gelderlander

RENKUM - Onttakelt en mismaakt in de oorlog torent de dominante stenen reus hoog boven het dorp Renkum uit. De restauratie van de windkorenmolen aan de Kerkstraat laat al die jaren op zich wachten, maar stichting De Renkumse Windkorenmolen gaat daar verandering in brengen.


Voorzitter Tineke Jans: "Eind vorig jaar bleek er een tijdelijke subsidieregeling voor monumentenrestauratie te zijn en net op tijd hebben we een aanvraag gedaan. Halverwege 2008 hopen we een toekenning te krijgen."

De molen is al jaren onderwerp van gesprek. In 2004 wilde de eigenaar de molenstomp slopen omdat de kap lekte. Maar de gemeente liet een noodkap plaatsen en zo kon het gebouw behouden blijven. In datzelfde jaar werd de molen een rijksmonument. De Rijksdienst Monumentenzorg maakte zelfs een restauratieplan voor een volledig herstel van de molen en de gemeente gaf een vergunning af om de molen maalvaardig te restaureren. Alle ingrediënten voor een spoedig herstel van de molen zou je zeggen, maar het geld ontbrak nog. De subsidie die de stichting hoopt binnen te slepen is niet genoeg om de restauratie, die ongeveer zes ton gaat kosten, te realiseren. Maar de stichting is niet voor één gat te vangen. Jans: "Dat geld komt er, daar ben ik van overtuigd. Overal in het dorp krijgen we positieve reacties: 'Wat leuk dat die molen er weer komt, we hadden niet gedacht dat we dat nog mee zouden maken'. Het leeft hier echt enorm. En als die rijkssubsidie loskomt, komen er meer schapen over de dam daar ben ik zeker van."

Er staan allerlei acties op stapel om geld in te zamelen zoals een molenfietstocht op de tweede zaterdag in mei en een actie die momenteel bij de supermarkt in Renkum loopt. Jans: "Ik ken een initiatief in Soest waarbij mensen een wiek of raampje in de molen konden 'kopen' om zo de bouw te sponsoren. Dat zou hier ook kunnen." Waarom de molen zo belangrijk is weet Huib Loeb, penningmeester van de stichting te vertellen.

"Het is de laatste windmolen in de gemeente. De molen is wereldwijd het logo van ons land. Het is onze 'hightech' van de vorige eeuwen. Het besef van de energie uit windkracht en hoe het graan tot meel vermalen wordt, kun je straks met die molen laten zien aan kinderen. Die denken vaak dat brood uit de fabriek komt." Jans : "Het dorp Renkum heeft amper monumenten en alles wordt maar gesloopt. Dat doet me pijn en daar gaan wij wat aan doen."


Artikel Veluwepost 10-05-2008

Molenfietstocht Renkum

Voorafgaand aan dit evenement loopt "Drumband Heelsum" met muziek door de Rijnpromenade via de Kerkstraat naar het Europaplein

Op de Landelijke Molendag zaterdag 10 mei organiseert de Stichting "De Renkumse Windkorenmolen" een fietstocht met routebeschrijving (ca.17 km)
voor jong en oud van het Europaplein in Renkum naar de draaiende en te bezichtigen molen "De Vlijt" in Wageningen en terug.

Inschrijving fietstocht 11.00 - 14.00 uur vr de Bieb (tot 12 jaar gratis, 2,- p.p. vanaf 12 jaar). Afmelden tot 16.00 uur. Elk 100ste deelnemer
ontvangt een cadeaubon, te verzilveren bij fietsenzaak Mastbergen.

Voorafgaand aan dit evenement loopt "Drumband Heelsum" met muziek door de Rijnpromenade via de Kerkstraat naar het Europaplein.

Vanaf 10.30 uur is buiten bij de bibliotheek een terrasje met muziek; tevens zijn er historische fietsen e.d. tentoongesteld.

Tussen 11.30 - 13.30 uur wordt in de bibliotheek 4x een film van ca. 25 minuten vertoond over het bouwen en vervolgens verplaatsen (per boot) van een molen in Noord-Holland.

Bij droog weer is op het Europaplein van 14.00 tot 15.30 uur een internationaal danscafé voor alle leeftijden; leuk om naar te kijken en om mee te doen!


Artikel uit Hoog en Laag 16 juli 2008

Geen rijkssubsidie voor Renkumse molen
dinsdag 15 juli 2008
RENKUM - De Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen' krijgt voorlopig geen rijkssubsidie om de molenromp aan de Molenweg te restaureren. Het bestuur betreurt het dat er geen subsidie verleend is aan de molen van familie Roosenboom.

Om voor een rijkssubsidie in aanmerking te komen moet de stichting eerst een stevige financiële basis leggen. Een van de mogelijkheden om dit te bereiken is het verkrijgen van schenkingen en legaten. De Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen' is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Hierdoor hoeft over schenkingen en legaten geen belasting betaald te worden.

De Stichting heeft zich de laatste maanden zeer beijverd voor de restauratie van de molenromp aan de Molenweg. De molenromp is een gemeentelijk en rijksmonument en verdient het om weer een mooie maalvaardige molen te worden. De stichting en de eigenaar zitten niet bij de pakken neer en blijven zoeken naar mogelijkheden om de restauratie van de molen mogelijk te maken.

Gebleken is dat de bewoners van Renkum enthousiast zijn over een restauratie van de molen die al 150 jaar in hun midden staat. Zo eindigde vorige week bij de actie "Spek de clubkas" van supermarkt Plus Pansier de molen op een zeer eervolle tweede plaats.

De rijksoverheid heeft voor 2008 aan 85 molens, waarvan 50 in Zuid-Holland, een subsidie verstrekt om restauratieachterstanden weg te werken. In het totaal was hier 11 miljoen euro voor beschikbaar.


Artikel Veluwepost 18-07-2008

Molen Renkum

DOOR MARTIN BRINK
RENKUM - De overheid heeft het geld - in totaal elf miljoen euro - toegekend aan vijfentachtig molens, waarvan vijftig in Zuid-Holland. In november 2007, op de valreep, werd een ver-zoek ingediend voor 250.000 euro. Bij toekenning zou het om maximaal 170.000 euro gaan. De vraag om subsidie werd gedaan door eigenaar Willem Roosenboom.
Omdat het rijk geen geld aan een particulier overmaakt, werd in maart dit jaar een stichting opgericht bestaande uit Jos Smit-Aalbers, Huib Loeb en dokters-vrouw Tineke Jans te Ooster-beek. Laatstgenoemd maakt in-middels geen deel meer uit van het bestuur. Zij heeft het voorzittersschap uit persoonlijke motie-ven opgegeven. Secretaris Loeb is nu ook waarnemend voorzit-ter. Loeb geeft toe dat vurig op een bedrag was gehoopt. ,,Maar we gaan niet bij de pakken neer-zitten. samen met eigenaar Roosenboom gaan we zoeken naar een oplossing. Binnenkort heb ik weer een gesprek met de gemeente.''
Loeb is er van overtuigd dat de Renkumse molen vaste voet aan de grond heeft in de Renkumse samenleving. ,,Anders waren we nooit op de tweede plaats gekomen bij de geldactie van Pansier Plus. De molenromp is een gemeentelijk en rijksmonument en verdient het om weer een mooie maalvaardige molen te worden.'' Om voor een rijkssubsidie in aanmerking te komen moet de stichting eerst een stevige financiële basis leggen. Eén van de mogelijkheden om dit te bereiken is het verkrijgen van schenkingen en legaten. Voor de molen lijkt het 'nu of nooit'. Aan het eind van de oorlog is de molen al niet meer compleet want kap en wielen zijn als gevolg van oorlogsschade verwijderd. Kort na de oorlog waren er wel herstel-plannen maar toen kreeg men niet voldoende geld bijeen.

Historie van molen Renkum in boek
RENKUM - Zo bleef de Renkumse molen staan, tot aan de huidige tijd: een hoge stenen romp waarin nog jaren-lang een mechanisch maal-bedrijf was gevestigd. In 1989 werd hij provinciaal monument, twee jaar later kwam er een gemeentelijke bescherming. In 2004 wilde de eigenaar uitbreiden en vroeg 'm van de beschermingslijst te halen. Dat plan ontmoette tegenstand. Van dien af aan zijn de plannen steeds sterker geworden om hem in volle glorie te herstellen. Een en ander onder aanvoering van eigenaar Roosenboom die er ook wel wat in ziet om de korenmolen weer maalvaardig te maken. Daarmee is een bedrag van 4,5 ton gemoeid, zo hebben deskundigen voorgerekend. ,,Maar ik denk dat het bijgesteld moet worden,'' zegt Huib Loeb. Hij verwacht namelijk dat het bedrag flink hoger zal uitvallen.
De korenmolen van Renkum is de enige in de hele gemeente. Ook in Wageningen staat er geen meer. Ooit restte een romp aan de generaal Foulkesweg. Nu staat er een appartementencomplex onder de naam Eendracht, ter herinnering aan de molen die hier ooit stond. De stichting tracht de molen zoveel moge-lijk in het nieuws te houden. De eerstvolgende activiteit is een expositie over de molen en de presentatie van een boekje over dit onderwerp. Beide vinden plaats op boerderij Everwijnsgoed op zon-dag 7 september. Piet Burgsteijn uit Doorn, zoon van de Renkumse historievorser, heeft zich hiervoor ingezet.


artikel uit edestad.nl 10-09-2008

Foto
Foto: Arja Visser
Boekje over Renkumse molen
woensdag 10 september 2008 09:40
RENKUM - Piet Burgsteyn Czn., deskundige in genealogie en historie en bovendien voorzitter van de Stichting Oud Renkum, schreef het alleraardigsts boekje 'De Korenmolen van Renkum 150 jaar'. Zondagmiddag werd tijdens een tentoonstelling over de oude molen in Everwijnsgoed het eerste exemplaar van het boekje uitgereikt aan de laatste molenaar, de heer Roosenboom. Brengt dit de restauratie van de molen weer een stap dichterbij?
door Arja visser

De tentoonstelling van stichting 'Oud Renkum' opende om 11.00 uur en trok de gehele dag redelijk wat belangstellenden aan. Vooral geïnteresseerden in de historie van Renkum konden hun hart ophalen aan oude foto's van de molen. In de loop van de jaren zijn er ook diverse kunstenaars geweest die inspiratie kregen van de Renkumse korenmolen.
De molen is gebouwd in 1858. Het was van oorsprong een beltmolen, een windmolen die lijkt te staan op een (kunstmatig opgeworpen) heuvel. Die 'heuvel' is eigenlijk een aarden wal gebouw rondom een op het maaiveld gebouwde stenen romp. In die heuvel was een ingang waardoor de molenaar voor het laden en lossen in en uit kon rijden. In 1910 waaide het kruis van de molen. In 1924 werd het een stellingmolen, en ook ging de molen over van windkracht op motorische kracht. In de oorlog was de molen heel belangrijk voor de voedselvoorziening, maar tijdens de laatste oorlogsdagen werden de wieken eraf geschoten. Hierna is het lang stil geweest rondom de molen. In de loop de tijd bogen verschillende commissies zich over de mogelijkheid tot restauratie van de molen. Op 6 maart 2008 werd de stichting 'De Renkumse Windkorenmolen' opgericht en probeerde de benodigde subsidie te verkrijgen. Het verzoek is afgewezen. Maar het bestuur van de stichting diende een bezwaarschrift in. Men blijft hopen dat de molen ooit weer de skyline van Renkum zal sieren. Ook wethouder Van Uitert kreeg een boekje uitgereikt. Hij voelt zich persoonlijk en ambtshalve betrokken bij de restauratie van de molen. ,,Als inwoner van Renkum heb ik ons erfgoed hoog in het vaandel. Dit soort zaken heeft altijd een kans. Als er een goed beleids- en financieringsplan gepresenteerd wordt, dan wil ik me er wel hard voor maken richting gemeenteraad." Burgsteyn heeft met plezier aan het boekje gewerkt. Hij heeft met veel mensen gesproken over de historie van de molen, waaronder met de laatste molenaar en zijn zuster. Er is ook een sessie geweest met oud-Renkummers. Veel materiaal is via het Gelders archief, de stichting Molendocumentatie en de gemeente boven water gekomen. ,,Het leukste is om feiten die niet zo bekend zijn boven water te halen," aldus Burgsteyn. ,,Ik hoop dat het boekje er aan bijdraagt dat de molen weer gerestaureerd wordt."
Naast het donateursschap kan men de stichting steunen door de aankoop van het boekje, of door de aanschaf van door Hanke Cannegieter gemaakte etsen van de molen op theepotten. Ans van der Zweep maakt etsen waarvan er een gedeelte van het geld naar de stichting gaat. Verkrijgbaar bij de molen en via de stichting: renkumsemolen@gmail.com


Artikel Veluwepost 02-01-2009

Bijna vierhonderd euro voor molen
RENKUM – Tineke Jans, oudvoorzitter van de Stichting De Renkumse Windkorenmolen,
hield in november op persoonlijke titel een Sinterklaasactie met als doel om zoveel mogelijk geld voor de Renkumse molen bijeen te brengen. Van de molen in Renkum (de enige windkorenmolen in de gemeente!) is alleen nog de romp over.
Een stichting wil de molen restaureren op de huidige of op een andere plek. Daarvoor is veel geld nodig. Een eerste subsidieaanvraag bij het rijk is afgewezen omdat een financiële bodem ontbrak. Daarom worden op dit moment allerlei initiatieven ontwikkeld om geld te verzamelen.
Tineke Jans hield een zogenaamde Pepernotenactie. Mensen konden raden hoeveel pepernoten in een lantaarn zaten.
Die lantaarn stond in de etalage bij Bakker Van Voorthuizen. De ondernemers deelden wedstrijdformulieren uit.
Per formulier werd door de winkeliers een euro gedoneerd aan de stichting. In de lantaarn zaten 1397 pepernoten. De hoofdprijs, bestaande uit vier toegangskaarten voor dierenpark Wissel te Epe, werd gewonnen door Lias Gouderjaan (7). Zij raadde 1300 pepernoten en zat daarmee het dichtst bij het aantal.
De schattingen liepen overigens uiteen van 210 tot 30.000 pepernoten. Bakker Van Voorthuizen stelde de pepernoten beschikbaar, Plus Pansier zorgde voor de prijzen. In totaal 37 winkeliers uit het centrum van Renkum ondersteunden de actie.
In totaal bracht het 387,20 euro op. Het bedrag is inmiddels overgemaakt.

ARCHIEFFOTO: GERT BUDDING
De molen van Renkum, nu eens vanuit een ander gezichtsveld gezien. Is de vierwieker over een paar jaar gerestaureerd? De initiatieven daartoe zijn er in ieder geval volop!

Artikel Veluwepost 02-01-2009

Nog meer acties voor molen Renkum
RENKUM - Er waren in de afgelopen weken nog meer initiatieven ten behoeve van de Renkumse korenmolen. Zo stonden er spaarpotten bij de Bruna en Willemsen Mode.
Daarin werden respectievelijk 10,70 en 6,90 euro gedeponeerd.
Deze bedragen zijn op de rekening van de stichting gezet.
Tineke Jans, oud-voorzitter van de molenstichting, laat weten dat deze acties haar laatste activiteiten voor de molenstichting. Na het overmaken van het geld is ze gestopt met alle initiatieven voor de Renkumse molen.

Artikel de Gelderlander 10-01-2009


Xeno Münninghoff 1873 - 1944
Gezicht op Renkum

Stichting Renkumse Windkorenmolen opgeheven
dinsdag 24 augustus 2010 09:41
RENKUM - De Stichting 'De Renkumse Windkorenmolen', die tot doel had, de molen weer een nieuw leven in te blazen, bestaat niet meer.

Het ministerie van OCW, geadviseerd door de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, verleent nog slechts mondjesmaat subsidie voor de restauratie van bestaande windmolens. Niet meer voor de herbouw van molenrompen tot draaiende molens. In de huidige tijd ziet het bestuur geen mogelijkheid zonder subsidie van enige overheid de molen in zijn oude luister te doen herrijzen. De romp van de molen bevindt zich in zo'n staat, dat erg veel geld nodig zou zijn om deze te herbouwen tot draaiende windmolen. Vorig jaar zijn inwendig nog enige houten delen naar beneden gekomen, waardoor enkele noodreparaties nodig waren.

Activiteiten
In overleg met Dennis van der Wal, de nieuwe eigenaar van dierenspeciaalzaak Faunaland “de Molen", heeft het bestuur besloten de activiteiten te stoppen. Van der Wal weet nog niet wat hij met de romp zal gaan doen.
In 2008, toen het er nog rooskleurig uitzag, hebben veel burgers geld gedoneerd voor de herbouw. Ook met acties van winkeliers is geld hiervoor binnengekomen. De gelden zullen worden doorgesluisd naar de Vereniging “De Hollandsche Molen". Deze vereniging is in 1923 opgericht en zet zich in voor het voortbestaan, en malend en draaiend houden van de wind- en watermolens in Nederland.
In de buurt van Renkum staat echter een nog draaiende windkorenmolen'. Het is de 'de Vlijt' aan de Harnjesweg in Wageningen. Op zaterdag 11 september wordt daar weer een gezellige Molenmarkt gehouden met wel 100 kraampjes en activiteiten.

*** Buurtvereniging Molenweg Renkum. ***

© 2007 - 2010 Henk Gerrits